برچسب: روز قدس

امام جمعه رباط کریم گفت: از جمله اتفاقاتی که سبب تمایز روز قدس امسال می شود قرار دادن قرارداد قرن است که طبق این قرارداد آوارگان فلسطینی حق برگشت به سرزمین های خود را ندارند و از طریقی تمامی دولت های عربی اسرائیل و موجودیتش را به رسمیت بشناسند.