برچسب: امام جمعه

امام جمعه بیله سوار با حضور در بازار و بدست گرفتن پلاکارد، بازاریان را به رعایت انصاف دعوت کرد و در این زمینه به صورت چهره به چهره با بازاریان گفت و گو کرد.

مدیر آموزش وپرورش رباط کریم با هدف استفاده بیش از پیش از ظرفیت عظیم ومعنوی جایگاه نماز جمعه در راستای اهداف وسیاست های تربیتی نظام تعلیم وتربیت با امام جمعه نصیرشهر دیدار کرد.