امیر کاظمی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: توى این خشکشویى که فیلمبردارى میکردیم من مدام به کاظم سیاحى میگفتم اینجا جن داره و اون باورش نمیشد!

روایت کوکب محمدزاده، سرپرستار بیمارستان گلستان اهواز از سال های جنگ؛

محسن شش هفت ماهش بود. وقتی رفتم به او سر بزنم از خستگی گیج بودم و متوجه اتفاقاتی که دور و برم می افتاد نبودم. هر کاری کردم سینه ام را نگرفت. نمی دانم به خاطر استرس بود یا طولانی شدن دوری ام از او.

غربت با هجرت معنا پیدا می‌کند و دور از وطن و زادگاه برای هر کس به طریقی تعبیر می شود. اماغریبی و غربت دو مفهوم جدا هستند و وای به وقتی که غرق در غربت، غریب نیز افتاده باشی.

جلسه اعضای شورای شهر و کمیسیون فرهنگی شورای شهر رباط کریم با سازمانهای مردم نهاد،سمن ها و فعالین اجتماعی شهرستان رباط کریم ظهر امروز در رباط کریم برگزار شد.