سرویس: فرهنگی

امام جمعه رباط کریم گفت: آن‌ها می خواهند ایران را از ساخت موشک بالستیک منع می کنند و برنامه ریزی کرده اند تا برجام های ۲ و۳ اتفاق بیفتد، ما نباید حتی به اروپا اطمینان کنیم چون آنها هم در اخر از هم پیمان های امریکا هستند.

از حضور کارتن خواب‌ها در آبشناسان تا سرویس بهداشتی‌های روبه قبله آپارتمان‌ها؛

آبشناسان یکی از ده‌ها پروژه مسکونی مهر در کشور است که روزگاری را حامی محرومان جامعه بود اما امروز تنها به سبب اینکه میراث دولت‌های پیشین است مورد بی توجهی‌های بسیاری قرار گرفته و مردمان این منطقه رنج‌های بسیاری را متحمل می‌شوند.