سرویس: رباط کریم

امام جمعه رباط کریم گفت:مطمئن باشید که اگر امریکا می توانست با حمله نظامی ایران را از پا در بیاورد قطعا این کار را می کرد اما این کار را نکرد چون توانش را ندارد این افتخار از دفاع مقدس ، امام راحل ، مقام معظم رهبری ، شهدا ، ایثار گران و جانبازان به دست آمده است.

امام جمعه رباط کریم گفت: یکی از دغدغه های مردم مشکلات اقتصادی هستتد که به گفته مقام معظم رهبری راه حل این مشکل خالی کردن پشت دولت نیست اما دولت نیز باید ناکار آمدها را کنا بگذارد و برخوررد قاطع داشته باشند با مفسدین و غارت گران اقتصادی تا درس عبرت شود.