سرویس: اجتماعی

همه شبها و روزهای ماه رجب پرخیر و برکت هستند اما زمانهایی هستند که ارزش معنوی بیشتری داشته، بهتر می توان از آنها بهره مند شد که اولین شب جمعه رجب المرجب اینگونه است که “لیله الرغائب(شب آرزوها)” نامیده می شود و برای آن نماز مخصوصی وارد شده است .