حدیث میرامینی و نازنین بیاتی پستی مشترک از دورهمیشان را بدون ماسک و با وجود زیر سیگاری روی میز در صفحه اینستاگرام منتشر کردند.