امام جمعه رباط کریم گفت: موضوع تاسف برانگیز اینجا است که بعضی از افراد داخلی که در پست های مدیریتی قرار دارند می گویند انتخابات تشریفاتی است و انتخابات را انتصابات می نامند ؛ این افراد گزافه گوی تنها زمانی که انتخابات به نفع خودشان است آن را انتخابات می خوانند.