امام جمعه رباط‌کریم گفت: بعضی از افراد به دلیل اینکه خود و یا بستگانشان در لیست صلاحیت قرار نگرفته اند کورکورانه انتخابات را تشریفاتی می دانند ، این سخن بی تفکر و بزرک ترین ظلم است و باید بعضی از افراد که پس از باخت و یا رد صلاحیت در انتخاب به جای تخریب فضای فکر ی جامعه و ایجاد تشویش میان مردم سعی بر اصلاح کار ها اقدامات خود کنند.