فرمانده سپاه شهرستان رباط کریم:

سرهنگ قنبری با بیان اینکه تدابیری مناسب همه ارکان نظام موجب شد با کمک خدا این فتنه خاموش شود افزود: غارت فروشگاهها، تخریب ارگانهای خدمات رسان به مردم مانند بانکها و آتش زدن قرآنها(درقلعه حسن خان) نشان داد این جریان، هدایت شده بوده و نیاز است به تبیین ابعاد آن پرداخته شود.