امام جمعه رباط کریم گفت: یکی از دغدغه های مردم مشکلات اقتصادی هستتد که به گفته مقام معظم رهبری راه حل این مشکل خالی کردن پشت دولت نیست اما دولت نیز باید ناکار آمدها را کنا بگذارد و برخوررد قاطع داشته باشند با مفسدین و غارت گران اقتصادی تا درس عبرت شود.