امام جمعه موقت رباط کریم گفت: اگر اشتباهاتی در گذشته توسط مسئولی داشتیم باید آن اشتباه را درست کنیم اگر از مسئولین کسی هست که هنوز با سیاست های گذشته کار می کند نمی تواند خود را بروز کند باید یا درست شود یا تغییر داده شود.