پایگاه خبری تحلیلی رباط نیوز - http://robatnews.ir

صدور پروانه ساختمانی در تهران نصف شد

به گزارش رباط نیوز به نقل از  راه دانا به نقل از مهر، مرکز آمار ایران اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در سال ۱۳۹۳ را منتشر کرد که بر اساس آن، پروانه های ساختمانی صادر شده احداث ساختمان نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
شهر تهران

براساس اطلاعات به دست آمده از شهرداری تهران، این شهرداری در سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۰ هزار و ۱۸۵ پروانه ساختمانی صادر کرده است که ۱۰ هزار و ۱۲۹ پروانه (۹۹.۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۵۶ پروانه (۵/. درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.

این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود ۸.۴ درصد از کل پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. پروانه های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود ۵۲.۳ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران حدود ۱۵۶۸۸.۳ هزار متر مربع بوده است که ضمن کاهش ۵۲.۶ درصدی نسبت به سال قبل در حدود ۲۳/. درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد.

از مجموع پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران در حدود ۹/. درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۸/. درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱.۴ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۵/۵ درصد برای احداث ساختمان های چهارطبقه و ۹۱.۴ درصد برای احداث ساختمان های ۵ طبقه و بیشتر صادر شده است.

نقاط شهری کل کشور

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۳۵ هزار و ۲۴ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است. از کل پروانه های صادر شده، تعداد ۱۲۰ هزار و ۴۰۸ پروانه (۸۹.۲ درصد)  مربوط به احداث ساختمان و ۱۴ هزار و ۶۱۶ پروانه (۱۰.۸ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال گذشته ۴۱.۷ درصد کاهش داشته است.

در ضمن، از ۱۳۵ هزار و ۲۴ پروانه ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های کشور، تعداد ۱۳۳ هزار و ۴۱ پروانه (۹۸.۵ درصد) به تقاضای بخش خصوصی، ۸۴۵ پروانه (۶/. درصد) به تقاضای بخش تعاونی و هزار و ۱۳۸ (۸/. درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.

با مرور تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان تهران با مقدار ۹۸ هزار ۸۵۹ واحد مسکونی (۲۷/. درصد) بیشترین و استان کهکیلویه و بویراحمد با هزار و ۵۹۲ واحد مسکونی (۴/.درصد) کمترین تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان را داشته اند.

با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان ایلام با مقدار ۹۰/. درصد (۱۳۵۷ پروانه) بیشترین و استان گلستان با ۶۶.۷ درصد (۸۹۹ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته اند.

به علاوه، بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی و کارگاه توام در استان گلستان با مقدار ۲۳.۲ درصد (۳۱۲ پروانه) و کمترین فراوانی نسبی در استان یزد با ۲.۹ درصد (۴۶ پروانه) مشاهده شده است.

بیشترین فراونی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های بازرگانی در استان خراسان جنوبی با مقدار ۱۶.۶ درصد (۱۹۱ پروانه) مشاهده می شود و استان تهران با ۲.۸ درصد (۴۳۳ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارا می باشند.

همچنین بیشترین فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های با سایر کاربری ها در استان مرکزی با ۶.۵ درصد (۱۱۴ پروانه) مشاهده می شود. استان گیلان با ۴/. درصد (۱۴ پروانه) کمترین فراوانی را داشته اند.